Omgang

Het recht op omgang is een van de basisrechten van een gezin. Het idee is eenvoudig: een kind moet contact hebben met de mensen waar het een wettelijk of feitelijk gezien een familieband mee heeft. En omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde: als iemand een kind heeft opgevoed, moet er contact mogelijk zijn. Op deze pagina leest u alles wat u moet weten over dit recht op omgang:

Als u een conflict heeft over de omgang met een kind, is het van belang dat u meteen contact met ons opneemt. Als u te lang blijft wachten, kan het namelijk zijn dat u niets meer kunt doen aan uw situatie!


Wat is omgang?

wat is omgang

Het zogenaamde omgangsrecht is het recht van iedereen die nauw betrokken is bij de opvoeding van een kind om contact met dat kind te hebben en te blijven hebben. Het omgangsrecht van de ouders van het kind wordt letterlijk genoemd in de wet. Voor grootouders of andere betrokkenen bij het kind (zoals buren, kennissen,…) is dat laatste niet het geval. Ondanks het feit dat hun recht op omgang niet letterlijk is vastgelegd in de wet, kunnen ook zij zeker een recht op omgang hebben. Eigenlijk kan gezegd worden dat iedereen met een nauwe persoonlijke band recht met een kind, heeft op omgang met dat kind.

terug naar omgang index

stel uw vraag over omgang


Wie heeft recht op omgang?

wie heeft recht op omgang

In de wet wordt woordelijk gezegd dat naast de juridische ouders van het kind (die het ouderlijke gezag uitoefenen), ook anderen recht kunnen hebben op omgang met een kind. Wie die anderen precies zijn, wordt in het midden gelaten. De voorwaarde voor een dergelijk omgangsrecht voor niet-ouders is in ieder geval dat er sprake moet zijn van een ‘nauwe persoonlijke betrekking’ met het kind. Iedereen die een hechte band heeft (ook wel ‘family life’ genoemd) met het kind en op structurele basis betrokken is geweest bij de opvoeding, heeft in beginsel recht op omgang. Soms bestaat er zelfs een plicht om omgang te hebben.

terug naar omgang index

stel uw vraag over omgang


Plicht tot omgang?

gedwongen omgang

Ouders zijn verplicht om omgang met hun kind te hebben. Als er toch onenigheid bestaat over de vraag of er omgang zou moeten plaatsvinden tussen een van de ouders (of iemand anders) en een kind, kan er een verzoek ingediend worden bij de rechter om een omgangsregeling op te stellen. Een dergelijke regeling is dwingend voor iedereen die erin is opgenomen en moet dan ook worden nagekomen. Als de regeling onhoudbaar is of als het in strijd is met (zwaarwegende) belangen van het kind om de regeling na te komen, kan de rechter worden verzocht om de omgangsregeling aan te passen of zelfs om iemand voor korte of langere tijd te verbieden om omgang te hebben met een kind.

terug naar omgang index

stel uw vraag over omgang


Omgangsregeling aanpassen

gedwongen omgang

Het aanpassen van een omgangsregeling is alleen mogelijk als er sprake is van gewijzigde omstandigheden of als de regeling tot stand is gekomen op grond van onjuiste of onvolledige gegevens. Als er echt sprake is van een ernstige situatie kan de rechter zelfs beslissen om de omgang te verbieden. Dat er strenge regels verbonden zijn aan de inperking van het omgangsrecht, ligt – gelet op de verregaande gevolgen van een dergelijke rechterlijke ingreep – eigenlijk voor de hand.

terug naar omgang index

stel uw vraag over omgang


Verbod op omgang

verbod op omgang

Ontzegging van het recht op omgang is alleen mogelijk als er sprake is van een zeer ernstige situatie. Dat is bijvoorbeeld het geval als de omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind of als degene die omgang wil hebben met het kind daartoe ongeschikt is of kennelijk niet in staat. Zodra een kind 12 jaar is, heeft het inspraak in de vraag wie er wel en geen omgangsrecht heeft. Over het algemeen kan gezegd worden dat omgang verboden zal worden als er sprake is van strijd met zwaarwegende belangen van het kind. Of een dergelijke situatie zich voordoet, is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Als u met vragen zit, doet u er in ieder geval goed aan om die te vrijblijvend te bespreken met een van onze specialisten zodat zij u kunnen adviseren.

terug naar omgang index

stel uw vraag over omgang


Omgang: Gratis advies!

gratis advies over omgang

Wie wel of juist niet omgang heeft met een kind, heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van dat kind. Als u vragen heeft over omgang, moet u daar dan ook niet mee blijven zitten. Maak gebruik van ons contactformulier zodat wij u kunnen adviseren. Natuurlijk bellen wij u ook kosteloos terug als u dat liever heeft.

 

Uw naam*

Uw telefoonnummer

Uw email

Als u dat wil, kunt u hierna uw vraag ingeven:

Zodra u op de verzendknop klikt, verschijnt daaronder een kadertje met de mededeling of uw bericht succesvol werd verzonden of niet. Vergeet dit niet even te controleren!